nl en
For a beautiful you
0
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de kleine bhshop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de kleine bhshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de kleine bhshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van de kleine bhshop zijn vrijblijvend en de kleine bhshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de kleine bhshop. De kleine bhshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de kleine bhshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden per iDEAL, creditkaart, PayPal of vooruitbetaling per bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de kleine bhshop.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de kleine bhshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door de kleine bhshop.

 

Artikel 4. Levering
4.1 De door de kleine bhshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de kleine bhshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de kleine bhshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 de kleine bhshop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Retourneren
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de kleine bhshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de levering per e-mail op de hoogte te stellen.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de kleine bhshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product, om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan de kleine bhshop te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
  • het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet met eventuele kaartjes in de originele verpakking worden teruggestuurd.
  • u dient via email een retourcode aan te vragen bij de kleine bhshop
  • De retourzending dient te worden voorzien van het ruil/retourformulier, inclusief de door de kleine bhshop uitgegeven retourcode.
7.4 De kosten voor retourzendingen komen voor eigen rekening koper.
7.5 Verzendkosten van een ruiling worden de eerste keer door de kleine bhshop vergoed.
7.6 Van orders die in zijn geheel worden geretourneerd, wordt het volledige factuurbedrag terugbetaald inclusief de initiële bezorgkosten. Dit geldt niet voor orders waar al ruilbestellingen op hebben plaatsgevnden.

 

Artikel 8. Garantie
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de kleine bhshop, dan wel tussen de kleine bhshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de kleine bhshop, is de kleine bhshop niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de kleine bhshop.

 

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de kleine bhshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de kleine bhshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de kleine bhshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan de kleine bhshop schriftelijk opgave doet van een adres, is de kleine bhshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de kleine bhshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door de kleine bhshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de kleine bhshop deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de kleine bhshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de kleine bhshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 de kleine bhshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 13. Auteursrecht/Copyright
13.1 Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn, is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden/fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.

Verzendmethoden

Verzenden vanaf €4,95 met
(NL | BE | DE)
(Overige landen)

Levertijd 1 tot 3 werkdagen binnen NL

Volg uw bestelling met Track & Trace

Bent u niet tevreden over uw product?
Retourneer uw aankoop binnen 14 dagen

Over de kleine bhshop

de kleine bhshop - specialist in Petite Lingerie.

cup AAA, cup AA en cup A
bandmaten 60 t/m 95

Lula Lu|TLBC|Voda Swim|Itty Bitty Bra|Honeydew|Royce|Handful|Ysé

kvk 62205951 | BTW NL854706926B01

--- For a Beautiful You ---

© dekleinebhshop 2018

Save our Planet

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
* = prijzen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.